null

Система корпоративного управління та принципи бізнес-етики в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» засновані на найкращих сучасних практиках. Підтримуючи єдині стандарти відповідального ведення бізнесу, підприємство підтримує високий рівень прозорості та відкритості.

Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду визначають принципи роботи основних органів управління підприємства та їхньої взаємодії. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності підприємства.

До порядку денного річних загальних зборів включаються такі питання, як затвердження річного звіту, розподіл прибутку та збитків підприємства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Генерального директора. Наглядова рада ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснює стратегічне управління бізнесом, захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій. Наглядова рада, засідання якої проводяться не рідше одного разу на квартал, координує взаємовідносини між акціонерами та менеджментом підприємства.

Виконавчим органом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є Генеральний директор підприємства, який обирається Наглядовою радою. Генеральний директор здійснює загальне керівництво всіма видами діяльності підприємства: управління, виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, представлення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у відносинах з третіми сторонами, ведення переговорів, затвердження внутрішніх розпорядчих документів.

В структурі управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» постійно діє Керуючий Комітет, в складі якого топ-менеджмент здійснює планування стратегії розвитку з ключових напрямків діяльності підприємства.